Rozsudok NS SR 2016

Obžalovaní a ich advokáti vzápätí podali proti rozsudku odvolanie na NS SR.

V lete roku 2004 bolo advokátom a odsúdeným umožnené nahliadnuť do archívu MV SR v Levoči. Bolo odhalených množstvo nových dôkazov, ktoré boli vykonané po začatí trestného stíhania na neznámu osobu (15.7.1976), mali byť teda zaradené ako súčasť trestného spisu, no boli protizákonne odložené do archívu. Bolo umožnené urobiť si fotokópie z archívnych spisov. Vzhľadom na objemnosť spisu sa celý archívny materiál prefotiť nedal.

Na deň 13.12.2005 bolo NS SR vytýčené odvolacie konanie. V tom čase už časť dôkazových materiálov z archívu bola predložená NS SR ako súčasť odvolania. Senát NS SR sa odmietol zaoberať týmito dôkazmi z vyšetrovania z roku 1976.

Na základe tohto stanoviska senátu NS SR bola vzápätí odsúdenými a advokátmi vznesená námietka zaujatosti senátu.

Dňa 4.12.2006 bol vynesený rozsudok NS SR v ktorom bol trom odsúdeným potvrdený trest udelený Krajským súdom a trom odsúdeným bol trest zvýšený o dva roky. Na základe tohto rozhodnutia museli dvaja odsúdení po 16 – tich rokoch bezúhonného života nastúpiť trest odňatia slobody. Skutočnosť, že v archíve MV SR sa nachádzajú utajované dokumenty, ktoré boli a zo zákona musia byť súčasťou spisu a ktoré „ktosi“ zámerne zo spisu odstránil ( pretože potvrdzujú nevinu odsúdených ), súd zhodnotil … „že by nezvrátili celkovú dôkazovú situáciu“ … Hodnotil dôkazy, ktoré neprejednával.