Čo nechcel vidieť súd – Svedkovci

Martin Füzy

Kauza Cervanová – svedkovia manipulácie a nátlaku zo strany vyšetrovateľov

Ľudmila Cervanová

     V tomto blogu použijem minimum komentárov. Tie nie sú v tomto prípade potrebné, keďže citované výpovede sami o sebe dávajú dostatočne plastický obraz o tom, ako postupovali vyšetrovatelia Pálkovej operatívnej skupiny a následne vyšetrovatelia v prípravnom konaní. Samozrejme, že aj v tomto blogu som čerpal informácie len z relevantných zdrojov – z rozsudku Krajského súdu Bratislava z roku 2004, zápisníc z výpovedí, záverečnej reči JUDr. A. Böhma a z Vargovho prehlásenia, pričom pri každej výpovedi uvádzam aj stranu na ktorej sa nachádza, takže všetky citované výpovede sa dajú ľahko a rýchlo overiť. Rozsudok Krajského súdu Bratislava, zápisnice z výpovedí, záverečná reč JUDr. A. Böhma a Vargove prehlásenie sú dostupné na stránke: http://www.kauzacervanova.sk/

     Najprv citácia, čo uvádza KS na s. 88: „… za vierohodné považoval senát výpovede I. Urbánka, J. Škrobánka, P. Okénku, R. Gallu, P. Hlavandu, J. Tokára, M. Antašovského, ktorí zhodne tvrdili, že na zábave 9. 7. 1976 videli obžalovaného Andrášika a obžalovaného Čermana, s ktorými boli dievčatá z Francúzka.. NS SR v r. 2006 v zverejnenom rozsudku, na s. 8 píše, že: „výpovede obžalovaných… sú tiež podporené výpoveďami svedkov (Urbánek, Škrobánek, Okénka atď.), ktoré podporujú a dopĺňajú skôr uvedené priznania obžalovanýchtieto podporné a usvedčujúce výpovede boli v prípravnom konaní vykonané zákonným spôsobom.. KS uvádza výpovede vyššie uvedených svedkov až od r. 1981. V roku 1981 títo svedkovia potvrdzovali účasť Nitranov na diskotéke, pričom Urbánek mal byť aj údajným korunným svedkom únosu a Zimáková korunnou svedkyňou činu. Tu treba pripomenúť, že Andrášik s Čermanom a Francúzkami boli skutočne na diskotéke, ale nie v inkriminovaný piatok 9. 7. 1976, ale deň predtým, čiže v štvrtok 8. 7. 1976 (dôkaz denník Cohenových), teda ak niektorí svedkovia pripustili, že na piatkovej diskotéke bol Čerman s Andrášikom a Francúzkami – jednoducho si po toľkých rokoch nepamätali presne, kedy boli v Unicu. V nasledujúcich riadkoch uvediem, ako reagovali vyššie uvedení svedkovia na otázku súdu, aby sa vyjadrili k ich predchádzajúcim usvedčujúcim výpovediam. Tu si treba uvedomiť, že títo svedkovia nemali najmenší dôvod o manipulácii a nátlaku zo strany vyšetrovateľov na súde klamať, boli predsa v postavení svedkov, nie obvinených.

     URBÁNEK na hlavnom pojednávaní v r. 1992 uviedol (rozsudok KS, s. 42): „… vzhľadom na dlhší časový odstup si na vec dobre nepamätá. Vie iba, že sa tam stala nejaká udalosť… Pri výsluchoch mu policajti povedali, že by nemusel skončiť školu… z dovolenky ho odviedli v putách.“. Na hlavnom pojednávaní v roku 2003 uviedol (s. 42): „… že nevie prečo bol zadržaný, že sa domnieval, že to boli maniere vyšetrujúcich.“.

     ŠKROBÁNEK na hlavnom pojednávaní v r. 1994 tvrdil okrem iného aj toto (rozsudok KS s. 44):… iba z počutia vie, že v ich spoločnosti mali byt aj 2 Francúzky, ktoré mali… výstredne tancovať avšak on to nevidel… Na to boli svedkovi prečítané jeho výpovede z prípravného konania a z hlavného pojednávania… K týmto uviedol, že pokiaľ uvádzal aj prítomnosť ďalších osôb išlo v podstate o to, že vyšetrovateľ mu dokazoval, že tam boli aj iné osoby, ktoré nepoznal. Išlo o… sugestívne tvrdenia vyšetrovateľa, ktoré si potom sám osvojil… Vyšetrovanie na internáte bolo už na tretí deň… zo strany vyšetrovateľa išlo o akýsi sugestívny nátlak, ktorý spočíval v tom že mu boli predkladané fotografie osôb ktoré nepoznal, o ktorých mu tvrdili že tieto osoby na diskotéke boli a tak si tieto skutočnosti osvojil… Meno obžalovaného Kocúra spomenul asi po 2. rokoch…“. V roku 2003 na KS vypovedal aj toto (rozsudok KS s. 45): Výsluchy prebiehali tak, že sa pýtali na priebeh a účastníkov diskotéky a predkladali mu fotografie. Tak sa do tej skupiny… dostal aj Lachman, ktorého v živote nevidel, Čerman, ktorého nepoznal, Brázda, ktorého nevidel. Pokiaľ si neosvojil mená boli mu sústavne podkladané. Pokiaľ sa tam tie mená nedostali, zápisnicu mu nedali podpísaťv rámci vyšetrovania sa konala rekonštrukcia, kde ich vyšetrovatelia raz Slovák, raz nejaký Čech zrežírovali, kto kde stál a ako sa pohybovali… On sa… dozvedel, že sedel na okne vedľa poškodenej pričom je pravdou že sedel na okne, ale Cervanovú v živote nevidel… Na týchto rekonštrukciách vyšli aj von a tam ich vyšetrovateľ zmanipuloval do postavenia, že tá taška mala byť Cervanovej a v konflikte mal byť zamiešaný aj Urbánek. On konflikt nevidel,… Na otázku či pozná svedka Urbánka uviedol, že si na chvíľu k nemu na diskotéke prisadol… K výpovediam z prípravného konania uviedol, že… fakty mu boli podsúvané, bolo mu hrozené, že neukončí školu a bol aj zadržaný… teraz už nevie posúdiť, čo je pravda… je pravdou, že dostal pri vyšetrovaní facku a… mu nadávali, ak nedal takú odpoveď, akú očakávali.“. V zverejnenej Zápisnici z hlavného pojednávania, na s. 23-26 (sekcia Ovplyvňovanie svedkov) Škrobánek tiež uvádza, že: … konala sa rekonštrukcia…- v živote som Cervanovú nevidel… navzájom sme sa nestýkali… Pri tej rekonštrukcii som sa dozvedel, že som mal byť… svedok, ktorý 2 hodiny pri Cervanovej sedel… tie udalosti sú spomienky na tie rekonštrukcie,… zadržali ma na 24 hodín… Prvýkrát som vypovedal asi 3-5 dní po diskotéke… Český vyšetrovateľ nám nadával do „hajzlov“. V zverejnenom prepise záverečnej reči JUDr. A. Böhma, prednesenej pred NS SR v r. 2006, sa na s. 33, k Škrobánkovi uvádza, že: „Svedok KS doslova povedal: „Dnes už neviem čo je pravda. Masírovali ma 2 roky Pálkovci, potom Lamačkovci. Ja neviem, čo bolo na tej diskotéke, ja tam stále vidím toho Dúbravického, ale netuším či je to on, alebo už ho tam jednoducho vidím.“.

     OKÉNKA, 23. 6. 1981, s. 48: … Nemohli sa dostať dnu, lebo tam bolo plné.“. V r. 1995 (s. 49):z celej veci si pamätá len toľko, že bol s Brázdom na diskotéke… bol zadržaný celú noc, podrobnosti si nepamätal a jeho výpovede nemohli byť presné. Na vystúpení hudobnej skupiny Elán nebol ani raz. Je možné, že mená uvádzal na podnet vyšetrovateľov.“. V roku 2003 (s. 49): „… V r. 1981 prišli za ním policajti a pýtali sa ho či bol na diskotéke. Povedal, že 1 krát bol s Brázdom. Nevedel uviesť kedy. Následne ho zadržali. Policajti… ho začali presviedčať, že bol na diskotéke dňa 9. 7. 1976… Hovorili mu mená osôb, ktoré tam mali byť… Pri výsluchoch robili na neho tlak. Prišiel tam chlap a povedal, že čo sa s ním hráte dajte mu po papuli, však my to z neho dostaneme! Vyšetrovatelia ho skôr navádzali k výpovediam… bol pod tlakom… Pre neho bol šok, keď ho policajti zobrali… Mal strach.“. V zverejnenej zápisnici z výpovede Okénku (v sekcii Ovplyvňovanie svedkov) z hlavného pojednávania v r. 2003, tiež uviedol na s. 20, 22, že: … policajti… mi ukazovali… fotografie nejakého domu, či som tam bol… Pre mňa to bol šok, nikto mi nepovedal, prečo ma policajti zobrali… Na… otázku, či mal strach, že ho aj zbijú, svedok uvádza: Áno, mal som strach…“. Svedok Okénka nikdy vo svojich výpovediach nepovedal výslovne že videl Čermana, ani nikdy výslovne nehovoril o Francúzkach.

– Tu je dôležité pripomenúť, že na zábave 9. 7. 1976 hral podľa zistení KS Elán (s. 85), pričom tento údajný svedok inkriminovanej piatkovej diskotéky povedal, že na skupine Elán nebol ani raz, ergo nemohol tam v inkriminovaný piatok byť.

     GALLO, najprv z jeho výpovede z  23. 10. 1981, s. 49: Presne si dátum nepamätá ale v letných mesiacoch bol na diskotéke v Mlynskej doline, kde bol Andrášik s partiou… zoznámil ho s 2. Francúzkami.“. Na s. 49, vypovedal v r. 1992 aj toto: „Vie, že na diskotéke bol Andrášik, z iných obžalovaných pozná iba Čermana a nevie, či tento bol na zábave… si počas diskotéky nespomína na žiadny incident.“ . Na s. 49, v r. 2002 tiež uviedol, že: …bol na diskotéke, kde boli Francúzky… Nevie presne či táto diskotéka bola 9. 7. 1976.“.

     HLAVANDA, z jeho výpovede z 24. 10. 1981, s. 50: „… uviedol, že priestory pred klubom boli kritického dňa preplnené…“. Na s. 50, 1. 9. 1982 … uviedol, že pôvodne mal zafixované, že na zábave v kritickom čase vôbec nebol. Bol za ním vyšetrovateľ Pálka a hovoril mu, že pomohol Andrášikovi dostať sa na diskotéku.“. Na s. 50, v r. 1992 tiež uviedol, že: „… Vyšetrovateľ Pálka mu pripomínal osoby, ale nepamätal si ich. Pokiaľ v prípravnom konaní uviedol skupinku osôb okolo Andrášika, nedalo sa určiť pre množstvo ľudí, kto ku komu patrí.“. Na s. 50, v r. 2003 tiež povedal, že: „… Nepamätal si, že tam bol, až vyšetrovateľ mu pripomenul, že Andrášik ho žiadal o vstup na diskotéku.“. Svedok Hlavanda nikdy neuviedol žiadny incident.

     TOKÁR, najprv z jeho výpovede z prípravného konania z 18. 8. 1981 (s. 50) uviedol, že na diskotéke „boli traja chlapci a 2 Francúzky. Bola nízka návštevnosť. Hrala tam určite skupina Elán (porovnaj: Okénka, na s. 48, 23. 6. 1981 a Hlavanda, na s. 50, 24. 10. 1981, uviedli, že bolo preplnené, Okénka, na s. 49, v r. 1995 uviedol, že na Eláne nikdy nebol). O prípade nepočul až do roku 1980…“.

Keby bol Tokár v skutočnosti na diskotéke v Unicu v piatok 9. 7. 1976, musel by byť vypočúvaný už v r. 1976 – to znamená, že na tej diskotéke v skutočnosti nebol.

     ANTOŠOVSKÝ, najprv z jeho výpovede z prípravného konania, na s. 51, z 10. 11. 1981: „… určite sa stretol s Brázdom… ďalej tam bol jeden Nitrančan s Francúzkami. Pri výsluchu 1978 mu ukazovali fotoalbum, kde poznal Dúbravického a Beďača. Počas diskotéky sa nič zvláštneho nedialo.“. Na s. 51, v r. 1994 tiež uviedol, že: „… Dátum mu bol v podstate navodený vyšetrovateľom.“. Na s. 51-52 v r. 2003 tiež povedal, že: „… Keď spoznával osoby vo fotoalbume, išlo o to či ich pozná, nie o to či boli na diskotéke. Termín konania diskotéky mu bol ponúknutý vyšetrovateľom.“.

     KORUNNÁ SVEDKYŇA ZIMÁKOVÁ na s. 37, pri svojom 3. výsluchu, z 28. 8. 1981 prvý krát uviedla, že: „… predchádzajúce výpovede sú nepravdivé a vymyslenéÚdaje ktoré uviedla mala od príslušníkov, ktorí ju vypočúvali v r. 1980. Na otázku uviedla, že nevie či bola na diskotéke 9. 7. 1976 v Mlynskej Doline, nepamätá si to.“. Na s. 39, na hlavnom pojednávaní 23. 8. 1982 povedala tiež, že: „ …9. 7. 1976 bola na celkom inom mieste a žiadnej diskotéky ani zábavy sa v Bratislave nezúčastnila… Bola donútená k výpovediam pod psychickým nátlakom a tiež tým, že pri jednotlivých výsluchoch bola „daná do basy“ na dva a niekedy aj tri dni… Pokiaľ pri výsluchu 16. 6. 1981 usvedčovala obžalovaných táto výpoveď nie je pravdivá lebo ju oddelili od dieťaťa ktoré kojila… Nátlakom bola skutočnosť, že bola v cele, že by sa tam mohla vrátiť a preto bola ochotná vypovedať aj na seba všetko… Má obavu iba z vyšetrovateľov. Uviedla že vyšetrovateľ Lamačka sa jej vyhrážal trestnými následkami krivej výpovede.“. Na s. 40, v r. 1992 tiež povedala, že:… napríklad keď poprela, umiestnili ju do cely predbežného zadržania, a keď sa chcela dostať domov, tak jej bolo jedno ako vypovedá. Keď poslala vyšetrovateľom doklady o prítomnosti na sústredení dali ju do väzby. Bola rozhodnutá vypovedať pravdivo pred súdom.“.

     BEŇOVÁ na hlavnom pojednávaní v roku 1992 okrem iného uviedla aj (rozsudok KS s. 47): „Po prečítaní výpovedí z prípravného konania a hlavného pojednávania uviedla, že výpovede boli vymyslené Pálkom“. Na hlavnom pojednávaní 15. januára 2003 uviedla aj že (s. 48): „Dva krát bola zadržaná, nevie prečo… Navonok tak nereagovala, ale bola zlomený človek. Desaťstranová výpoveď bola výsledkom polročného vypočúvania. Po výsluchoch potratila.“.

     VARGA už v r. 1982 v zverejnenom zaslanom liste zo Švajčiarska priznal hrubý nátlak a manipuláciu zo strany vyšetrovateľov. V tomto prehlásení, ktoré zaslal po tom, ako emigroval do Švajčiarska, odvolal usvedčujúce výpovede z prípravného konania, napísal, že na diskotéke v internáte v Mlynskej Doline nikdy nebol, a že k týmto výpovediam došlo pod vplyvom nátlaku. Okrem iného sa v ňom uvádza aj toto: Dolupodpísaný Vladimír Varga, znovu prehlasujem, že moja svedecká výpoveď vo veci vraždy, ktorá sa stala v lete 1976 je nepravdivá. Prvé takéto prehlásenie som poslal v októbri r. 81, no dopis nebol doručený. Bol som donútený zo strany bezpečnostných orgánov takto vypovedať. V lete r. 81… prišli za mnou príslušníci VB… a odviezli ma do Bratislavy. Po ceste sa mi vyhrážali, že keď nebudem svedčiť vo veci tej vraždy, tak ma zaradia medzi podozrivých z vraždy a zatvoria na 6 mesiacov do vyšetrovacej väzby. Ten čo sedel vedľa mňa ma fyzicky udrel do žalúdka a vyhrážal sa, že zastaví auto pri nejakom lese a tam ma poriadne zbije keď nebudem svedčiťPo príchode do Blavy som bol 48 hodín vo vyšetrovacej väzbe. Tam som dospel k názoru, že potrebujú svedka, alebo viac svedkov – to neviem, a keď ja nebudem svedčiť proti druhým, tak budú druhí svedčiť proti mne – tak isto donutení ako ja – čo sa mi pri výsluchu aj potvrdilo. Škrobánek vypovedal, že ma videl na tej diskotéke na internáte v Mlynskej doline. Mimochodom Škrobánek ma v zime alebo na jar r. 81 (už sa nepamätám presne kedy) zastavil pred Priorom v Nitre a povedal mi, že ho vypočúvali a že udal aj mňa že som bol na tej diskotéke. Na moju otázku prečo ma tam udal, keď som tam nebol mi povedal: „Ty by si nepovedal, keby si dostal takú facku, že by si skoro vyvalil dvere?“ “. Na hlavnom pojednávaní pred KS v r. 2003 sa k Vargovi uvádza (s. 53): v živote na diskotéke v Mlynskej doline nebol. Jeho výpovede z prípravného konania boli urobené pod nátlakom. Na výsluchy nebol predvolaný. Prišli za ním policajti do Tatier. Celou cestou sa mu vyhrážali… ho zadržali na 24 hodín. Územie Československa opustil v r. 1981 a hlavnou príčinou jeho odchodu bola obava z trestného stíhania pre krivú výpoveď. Potom napísal prehlásenie, že čo uvádzal vo výpovediach, nie je pravda. “. V zverejnenej zápisnici z Vargovho výsluchu z hlavného pojednávania na KS z 23. 10. 2003 (sekcia ovplyvňovanie svedkov) sa na s. 23-24 tiež uvádza, že: „… list, ktorý som poslal, je pravdivý… V živote som nebol na diskotéke na internáte, nebol to môj štýl vo V klube som bol viackrát- 3-4 krát na diskotéke. V Unic klube som nebol, ani neviem čo to je … výpovede, ktoré sa nachádzajú v prípravnom konaní nie sú pravdivé, lebo v živote som na tej diskotéke nebol… Územie Československa som opustil… v roku 1981. Hlavnou príčinou, prečo som odišiel bol tento proces, lebo keby som išiel pred súd všetko by som odvolal, a dostal by som trest za krivé svedectvo…“.

 

Záver

     Záver nech si urobí každý sám. Treba však zopakovať, že títo svedkovia nemali najmenší dôvod si o manipulácii a nátlaku zo strany vyšetrovateľovymýšľať, boli predsa v postavení svedkov, nie obvinených. Ako môžu byť ich výpovede z roku 1981, v ktorých potvrdzovali účasť Nitranov na diskotéke považované za vierohodné a získané zákonným spôsobom, keď neskôr títo istí svedkovia vypovedali o manipulácii a hrubom nátlaku zo strany vyšetrovateľov z toho obdobia? Prečo chýbajú v rozsudku ich výpovede z prvotného vyšetrovania z roku 1976, teda z času keď pamäťové stopy v ich hlavách boli čerstvé? Predsa ak skutočne boli na diskotéke v Unicu 9. 7. 1976, tak museli byť vypočúvaní už v r. 1976. Ak boli vyšetrovatelia (od r. 1978 – Pálkova kriminalistická skupina) schopní použiť takýto nátlak a manipuláciu núdajných usvedčujúcich svedkov, aký nátlak a manipuláciu použili na údajných páchateľov?

Moje ďalšie blogy o kauze Cervanová:

Denník sestier Cohenových – nepriestrelné alibi Čermana a Andrášika

Kocúrove „spontánne“ doznania

Urbánek – „vierohodný“ svedok

Kauza Cervanová – doličné veci a žiadosť o expertízu DNA

Zimákovej sci-fi presun zo splavu

Hanusove klamstvá ohľadom kauzy Cervanová

Zimákovej sci-fi presun zo splavu – 2. časť

Zimákovej sci-fi presun – 3. časť (časová nemožnosť presunu)

Kauza Cervanová – „ucelená“ reťaz dôkazov

Kauza Cervanová – Augustín Šiška a Bublincové – svedkovia, ktorí údajne podporujú oficiálnu verziu