Súdna pitva

Uznesení zo dňa 15.7.1976 nariadil vyšetrovateľ VB npor. Jiskra vykonať prehliadku a pitvu neznámej ženy. Súčasne k tomuto úkonu pribral znalcov MUDr. Porubského a MUDr. Koklesa.

Znalci na druhý deň vykonali pitvu mŕtvej ženy, vtedy už na základe rekognície vykonanej pplk. Cervanom, stotožnenej s Ľudmilou Cervanovou. V zápisnici o súdnej pitve znalci konštatovali, že príčinou smrti bolo udusenie, mŕtvola mohla byť vo vode asi 4 – 5 dní,  zistili pokročilé hnilobné stopy a okrem dvoch podliatin malého rozsahu na zadnej ploche pravého pleca a vnútornej strane ľavého stehna neboli na mŕtvole žiadne stopy násilia. Zistili, že …“Pri podrobnej pitve vonkajších a vnútorných pohlavných ženských orgánov sme nezistili žiadne stopy násilia, ktoré by poukazovali na to, že na menovanej bola vykonaná súlož, alebo iná sexuálna manipulácia. Pre hnilobu nebola ani zisťovaná prítomnosť spermií!“ … ( bod VII. Posudku)

Znásilnenie podľa výroku prokuratúry a súdu malo byť hlavným motívom vraždy.

V protokole o rekognícii otec Cervanovej pplk. Cervan uvádza: mala opravované zuby v počte 1 až 2, okrem toho jej chýbal jeden zub – stolička. V zápisnici o súdnej pitve MUDr. Porubský pri obhliadke chrupu mŕtvoly ženy konštatuje, že v chrupe je 6 plômb         ( vpravo hore zub č.6, vľavo hore zub č.5, vpravo dole zuby č.6, č7 a vľavo dole zuby č.6 a č.7 ) a 3 zuby sú vytrhnuté ( vľavo hore zub č. 7 a 8, vľavo dole zub č.8 ). Jednoznačne je to vidieť z protokolu č 621. S týmto rozporom sa súdny znalec MUDr. Porubský nevysporiadal. Neboli vyžiadané ani záznamy ošetrujúceho zubného lekára, pričom pplk. Cervan pri rekognícii uviedol, že jeho dcéru ošetrovala MUDr. Zummerová. Prečo asi?

  • Je obvyklé, aby ani nie dvadsať ročná študentka medicíny mala takýto chrup?

Keďže pôvodná zápisnica o súdnej pitve bola v mnohých bodoch rozporná a nejasná, v roku 2004 po vynesení rozsudku KS dal advokát JUDr. Alan Böhm vyhotoviť Súdnolekársky znalecký posudok na zápisnicu o súdnej pitve MUDr. Porubského z roku 1976, ktorý ostro kontrastuje s pôvodným posudkom.

Výňatky z posudku MUDr.Fialu:

Strana 32 posudku….

Podľa nálezov, ktoré boli zistené pri objavení mŕtvoly L.C. je možné zo súdnolekárskeho hľadiska ustáliť, že telo mohlo byť vo vode približne 2 – 3 dni, a to na základe popisovanej farby kože, farby očí a aj na základe toho, že koža na rukách nebola pôsobením vody naboptnaná natoľko, že by nešlo stiahnuť prstene z ruky. Z pitevného nálezu vyplýva zásadný rozpor. V bode V. súdnolekárskeho znaleckého posudku sa uvádza, že Ľudmila Cervanová mohla byť vo vode mŕtva 4 – 5 dní. Toto stanovenie znalcov je v rozpore s údajom o dodaní vlasov z hlavy spolu s mŕtvolou. Odlúčenie vlasov zodpovedá približne tomu, že hniloba mŕtvoly prebieha 8 až 15 dní. Z takejto faktografie definovanej v pitevnom náleze nie je možné exaktne určiť dobu smrti. Neobstojí tvrdenie znalca MUDr. Porubského, že  na Ústave súdneho lekárstva v Bratislave s danou problematikou mali skúsenosti, keďže pitvali hojne hnilobne zmenených mŕtvol. Otázka skúseností je pre dané posúdenie nenahraditeľné, ale na druhej strane sa skúsenosť nemôže nahrádzať povrchnosťou. Pitevný protokol slúži na objektívne zdokumentovanie stavu mŕtvoly, a preto jeho obsah musí reálne odrážať skutočnosti v čase pitvy. Preto, ak znalec MUDr. Porubský prezentuje pitevný nález ako exaktný dokument, tak potom podľa pitevného protokolu nemohla byť Ľudmila Cervanová mŕtva vo vode 4 až 5 dní. Po vylovení mŕtvoly z vody sa rýchlosť rozvoja hniloby rapídne zvýši a vzhľad mŕtvoly sa môže výrazne zmeniť v priebehu niekoľkých hodín.

Strana 63-64 posudku…

K otázke č. 3.

Vyjadrite sa zo súdnolekárskeho hľadiska ku stupňu hniloby u mŕtvoly neznámej osoby stotožnenej s Ľudmilou Cervanovou vo vzťahu k dobe smrti.

____________________________________________________________

Podľa rozsahu a druhu hnilobných zmien na mŕtvole je možné približne určiť dobu smrti. V prípade utopenia hnilobné zmeny majú niektoré špecifiká typické pre pôsobenie vody, ale zároveň s celkovými hnilobnými zmenami vypovedajú najmä o dobe pobytu mŕtvoly vo vode. tejto dobe môže zodpovedať aj doba smrti. V prípade Ľudmily Cervanovej, berúc do úvahy vyššie zistené okolnosti, je možné zo súdnolekárskeho hľadiska  ustáliť, že mŕtvola bola vo vode pravdepodobne 2-3 dni.

Strana 65 posudku….

K otázke č. 6.

Uveďte súdnolekárske aspekty identifikácie mŕtvoly neznámej totožnosti a vyhodnoťte spôsob identifikácie v danom prípade.

____________________________________________________________

V súdnolekárskej praxi existujú spôsoby, metódy a postupy, ktoré sú nevyhnutné pre identifikáciu mŕtvoly neznámej totožnosti. Zhromaždenie dôležitých a presných znakov pri identifikácii je možné jedine pomocou pitvy. O identifikácii sa vedie záznam a zodpovednosť nesie vyšetrovateľ polície a dozorujúci prokurátor. Za praktický výkon identifikácie v danom prípade zodpovedali znalci. Spôsob a výsledok identifikácie u mŕtvoly ženy neznámej totožnosti je v danom prípade pochybný. Z analýzy materiálu, ktorý som mal k dispozícii, ale hlavne na základe tvrdenia znalca MUDr. Porubského a svedkov o spôsobe identifikácie je možné ustáliť, že mŕtvola ženy neznámej totožnosti nájdená v rieke Čierna Voda v obci Kráľová pri Senci dňa 14. júla 1976 nemohla byť s istotou identifikovaná ako Ľudmila Cervanová.

Strana 66-67 posudku….

K otázke č. 8.

Posúďte, charakter, rozsah a lokalitu zranení u Ľudmily Cervanovej, ich intenzitu a mechanizmus vzniku, najmä v súvislosti s jej opakovaným znásilnením a násilným jednaním voči jej osobe zo strany obvinených, tak ako sa to uvádza v obžalobách a rozsudkoch.

_________________________________________________________

Výskyt stôp násilia na tele ženy pri znásilnení je pravdepodobnejší, ak došlo opakovane ku násilnej súloži, alebo ak násilnú súlož na žene vykonali viacerí páchatelia. Nálezy po násilí, ktoré boli zistené pitvou je možné zo súdnolekárskeho hľadiska hodnotiť ako povrchové, drobné, necharakteristické pre jednoznačný mechanizmus vzniku. Za daných okolností ich možno hodnotiť ako nepodstatné, nešpecifické, ktoré mohli vzniknúť na tele L.C. pri akejkoľvek inej náhodnej činnosti. Oblasť genitálu, ale aj iné partie tela mŕtvoly Ľudmily Cervanovej boli intaktné.  Keďže sperma nebola vyšetrená, tak niet žiadneho dôvodu, aby sa tvrdilo, že súlož napriek tomu nie je vylúčená. Nález, ktorí znalci zistili na vonkajších a vnútorných genitáliach u mŕtvoly Ľudmily Cervanovej, vylučuje prehliadnutie násilia z dôvodov hniloby. Je nanajvýš nepravde-podobné, aby po opakovanej násilnej súloži v rámci opakovaného znásilnenia šiestimi mužmi nevznikli žiadne sebe menšie poranenia na tele poškodenej. Vyšetrené skutočnosti predchádzajúce smrti Ľudmily Cervanovej potvrdzujú, že pri opakovanom násilí voči jej osobe a spôsobe zaobchádzania s jej telom, mohli veľmi ľahko vzniknúť poranenia na rôznych častiach jej tela.

Na základe pitevného nálezu z mŕtvoly neznámej totožnosti stotožnenej s Ľudmilou Cervanovou je temer s istotou vylúčené, aby menovaná bola znásilnená spôsobom ako sa uvádza vo výrokoch súdu a prokuratúry a ako o tom vypovedajú obvinení a svedkyňa. Negatívny nález zranení na tele mŕtvoly vylučuje uvádzaný priebeh celého trestného činu.

Strana 67-68 posudku…

K otázke č. 9.

Zodpovedá stav tela mŕtvoly stotožnenej s Ľudmilou Cervanovou s pohybom v koryte rieky s kamenným dnom a pomalým tokom v dĺžke 2 km?

____________________________________________________________

Vzhľadom na situáciu, že utopená Ľudmila Cervanová mala vyplávať od úrovne jazierka asi na trase dvoch kilometrov a jej telo sa malo zachytiť na skalách v rieke, je možné predpokladať, že by boli na takto dlhej  trase vznikli na mŕtvole poškodenia integrity jej povrchu tela. Kamenisté dno a pohyb mŕtvoly na trase dlhej 2 km zvyšuje predpoklad, že na tele mŕtvoly by vznikli spomínané poškodenia. Pitevný nález takúto možnosť nepotvrdzuje.

Poloha v akej bola mŕtvola nájdená v rieke Čierna Voda pri posúdení všetkých eventualít svedčí s väčšou pravdepodobnosťou o tom, že miestom utopenia, alebo miestom kde sa mŕtvola dostala do rieky, bolo práve miesto jej nálezu.