Nie je známy dôvod, ako Zimáková získava informácie