Kauza Cervanová – doličné veci a žiadosť o expertízu DNA

Kauza Cervanová – doličné veci a žiadosť o expertízu DNA

V tomto blogu sa budem venovať doličným veciam v prípade Cervanová a žiadosťou o DNA expertízu zo strany Nitranov. Informácie čerpám zo zápisnice zo súdnej pitvy, súdnolekárskeho znaleckého posudku (MUDr. Patrik Fiala, PhD.), rozsudku KS z r. 2004 Bratislava, rozsudku NS ČSFR z r. 1990 a dodatku k odvolaniu Ing. P. Beďača. Všetko je to dostupné na stránke: www.kauzacervanova.sk

 

Corpus delicti

     V zverejnenej zápisnici zo súdnej pitvy z 16. 7. 1976, sa na s. 1 píše, že: „… Krk súmerný, na ňom je uviazaný kapesník,… Obe ruky sú zviazané… 12-mi otáčkami špagátu…“. Na s. 3 sa píše, že: „Na mŕtvole bol oblečený kabátik z texaskoviny,… modrý svetrík… ďalej mala… na sebe podprsenku,… asi bielej farby.“. Ďalej sa v Protokole na s. 4 píše, že: „IX. V krvi sme zistili… krvnú skupinu „A“.

     V posudku MUDr. Fialu, PhD. sú citované aj tieto 2 dôležité dokumenty (s. 7): „Protokol o obhliadke nálezu osobných vecí – úkon vykonal por. Tomek dňa 17. 7. 1976. Osobné veci sa našli jednak na smetisku obce a cestovná taška pri Mŕtvom ramene riečky Čierna Voda. Nález vecí oznámil J. Tanka. V cestovnej taške bolo nájdené oblečenie a na smetisku polícia zaistila čierne gumové rukavice, biely povraz v dĺžke cca 1 m, kmeňový lístok DPMB, letnú topánku s vysokým opätkom, fotografiu neznámej ženy, krabičku s liekmi s označením thynoglobulin, obrúsky, hrebeň, zubnú kefku, obálka s adresou na meno Ľ. Cervanová, vysokoškolské skriptá pre medikov a čierna taška.“.

     Na strane 7-8 sa uvádza: Znalecký posudok kriminalistického ústavu FMV Praha podaný 30. 7. 1976, z ktorého vyplýva nasledovné: Expertíza bola zameraná na osobné veci, ktoré boli nájdené v blízkosti rieky dňa 17. 7. 1976, spolu so vzorkou vlasov a nečistôt spod nechtov odobratých Cervanovej pri pitve a tiež povraz zaistený z tela obete. Zo záveru expertízy vyplýva, že povraz z mŕtvoly bol vo 2 kusoch dĺžky 0,3 a 0,4 m. a zo smetiska dĺžky 0,3 m, pričom išlo o šnúru na prádlo… V jednej škvrne na konci šnúry z mŕtvoly boli potvrdené súčasti pokožky, tuku, svalových vlákien, s potvrdením krvnej skupiny typu „A“…. Na bielej podprsenke bola dokázaná krv typu „A“. Spermie na podprsenke neboli dokázané. Na dámskom modrom svetri, riflovej dámskej bunde sa nedala prítomnosť krvi vylúčiť a spermie na tomto ošatení neboli zistené. Trichologický materiál odpovedal štrukturálne vlasom Cervanovej, okrem 2. vlasov nájdených na modrom svetri.“.

 

Sťažnosť Nitranov proti nariadeniu o zničení doličných vecí

     V roku 1987 nariadil predseda senátu KS okrem iného, aj zničenie 2. šnúr na prádlo a jedného vzoru šnúry. Proti tomuto uzneseniu podali odsúdení sťažnosť. V uznesení NS SSR (predseda senátu M. Karabín), z 29. 1. 1988 sa uvádza na strane 1 -2 aj toto: „Predseda senátu KS v Bratislave… Uznesením (z 11. 3. 1987)… vrátil Margaréte Cervanovej: vreckovku, pár gumených rukavíc, vysokoškolské skriptá, modrý rifľový kabátik, pulóver, dámske nohavičky, rúž, hrebeň, zubnú kefku, podprsenku, lieky, toaletné vreckovky, taštičku, telegram, list písaný Cervanovou, topánku Cervanovej a jej cestovnú tašku. Ďalej v bode II uznesenia… Rovnako správne rozhodol aj v tej časti uznesenia, ktorou nariadil zničenie doličných vecí a to 2. šnúr na prádlo a jeden vzor šnúry, ako vecí bezcenných.“.

     „Proti tomuto uzneseniu podali… sťažnosť odsúdení Čerman, Beďač, Kocúr a Andrášik. V sťažnostiach uviedli, že… dôležité veci by aj naďalej mali zostať v úschove krajskej prokuratúry, aby boli k dispozícii pre rozhodnutie o prípadnom návrhu na obnovu konania, alebo pri ďalšom objasňovaní veci. NS SSR… zistil, že sťažnosti neboli dôvodne podané… predseda senátu KS… správne rozhodol aj v tej časti uznesenia, ktorou nariadil zničenie 2. šnúr a vzoru šnúry ako vecí bezcenných.“. Na s. 3 sa tu píše, že: „… trestné stíhanie bolo v čase vydania napadnutého uznesenia už právoplatne skončené, takže veci už neboli potrebné na ďalšie konanie… Ide o postup … ktorý nebráni súdu v budúcnosti správne a zákonne rozhodnúť o prípadnom návrhu na obnovu konania.“.

– Prečo by páchateľ podával sťažnosť proti uzneseniu o zničení doličných vecí, teda vecí dôležitých pre trestné konanie, slúžiacich ako prostriedok dôkazu? Jediné rozumné vysvetlenie je, že by to robil len v prípade, že by bol nevinný a túto svoju nevinu by chcel v budúcnosti preukázať. Neexistuje rozumné vysvetlenie, prečo by to robil v prípade, že je skutočne vinný.

 

Stanovisko NS ČSFR

     V zverejnenom rozsudku NS ČSFR z r. 1990, sa na s. 1 uvádza, že: „Usnesením NS SR z…1983… a v řízení, které tomuto usnesení předcházelo, byl porušen zákon… v neprospěch obviněných. Toto usnesení v celém rozsahu a dále rozsudek KS v Bratislavě z… 1982 v odsuzující části se zrušují.“. Na s. 8 sa píše, že Krajský súd v Bratislave v r. 1982, ako aj Najvyšší súd v r. 1983 rozhodli o vině obviněných na základe skutkového stavu věci, který nebyl dostatečně objasněn. Jejich rozhodnutí preto nejsou v souladu se zákonem.“. Na s. 1 sa uvádza, že: „Krajskému soudu v Bratislavě se přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.“. Na s. 19 sa konštatuje, že: „… Bude povinností krajského soudu doplnit dokazování o dosud neobjasněných okolnostech, blíže již v tomto rozhodnutí uvedených a řídit se přitom úvahami NS ČSFRVinu obviněných bude možné posoudit až po odstránění neúplnosti dosavadních skutkových zjištění.“.

 

Znalecké posudky a žiadosť o DNA expertízu

     Na strane 69 rozsudku KS Bratislava z r. 2004 sa konštatuje, že: „Oboznámením znaleckých posudkov z odboru mechanoskopie, daktyloskopie, biológie, mikrostôp a diagnostiky /č.l. 1857-1913/ súd zistil, že na zviazanie poškodenej bola použitá bežne vyrábaná šnúra na prádlo v dĺžke 300-400 cm. Podobná šnúra v dĺžke 300 cm bola nájdená aj na smetisku, nebolo však možné ustáliť vzájomným porovnaním totožnosť šnúr. 2 z vlasov zaistených na svetri poškodenej nezodpovedalo morfologicko štrukturálnym prejavom vlasom poškodenej. Porovnaním vlákien, ktoré boli v r. 1981 odobraté z vozidla R. Brázdu s vláknami blúzky poškodenej boli zistené rovnaké farebné odtiene čiernej a červenej farby.“.

– Prečo sa tu súd nezaujímal, či a prípadne prečo, nebolo vykonané porovnanie týchto 2 vlasov s vlasmi odsúdených?

– Prečo si súd vystačil len s nepriamymi dôkazmi (doznávajúce a usvedčujúce výpovede – s. 86, 88 rozsudku KS)? Tie vraj mali tvoriť ucelenú reťaz, ale keď sa človek na tie výpovede pozrie lepšie, zistí, že sú v zásadných okolnostiach v ostrom rozpore s tými z roku 1976, s preverenými faktami a aj sami medzi sebou (viď moje ďalšie blogy). Ako sa teda môže argumentovať „ucelenou“ reťazou, keď táto je deravá ako rešeto?

– Prečo sa nezmyselne porovnávali vlákna z vozidla R. Brázdu s vláknami blúzky (zaistenej z internátu npor. Havlíkom – sekcia Prvé indície) poškodenej? Veď predsa Cervanová nemala vtedy oblečenú blúzku, ale modrý sveter a kabátik (viď Zápisnicu zo súdnej pitvy).

     Po vynesení rozsudku KS z 20. 1. 2004, podali odsúdení a ich advokáti odvolania na NS SR, kde uvádzajú aj zistenia z levočského archívu MV SR, ktorý mohli navštíviť až v máji 2004. Niektoré odvolania sú zverejnené. V súvislosti s problematikou materiálnych dôkazov je mimoriadne dôležitý aj zverejnený dodatok k odvolaniu Ing. P. Beďača z 3. 11. 2004, adresovaný NS SR, sudcovi Michálikovi. V tomto dokumente Beďač uvádza: „… znaleckým posudkom vypracovaným účelovo pro „zvláštní skupinu pro šetření Akce Kamera„, ktorú mal osobne prevziať mjr. Rohan, sp. zn.: VB-24 1 5 /KT -1-76, resp. Bi 754/81 zo dňa 16. 7. 1981, č. 1 1893 – 1897 bolo konštatované, že vlasy zaistené na mŕtvole, ktorá bola neskôr stotožnená s Ľ. Cervanovou nepatria ani jednému z obžalovaných, to isté konštatuje i znalecký posudok… zo dňa 9. 12. 1981. Podotýkam a zdôrazňujem, že vlasy zaistené na povraze, ktorým mala Cervanová zviazané ruky a pánskom kapesníku so zistenou krvnou skupinou „A“ nepochybne patria aj patrili jednému z páchateľov vraždy. To isté platí aj pri náleze depigmentovaných (šedivých) vlasov z „modrého svetra Cervanovej„, z ktorých bola zistená krvná skupina „B“. Kto zo 7. odsúdených v r. 1982, mal v roku 1976 šedivé vlasy, keď najstarší z nich mal len 27 rokov, pričom piati z nich len 22 rokov? V poznámke na č.1. 1897 z roku 1981 je doslovne uvedené „Vzorky vlasů z povrazu, kapesníku a modrého svetru Cervanové jsou popsány v Znaleckém posudku KÚVB pod VB/F-2415/KT-1-76 ze dne 30. 7. 1976, vzorky vlasů zůstávají i nadále depozitovány na KÚVB Praha.“ Posudok zo dňa 30. 7. 1976 nie je súčasťou spisu a je pre nás dodnes utajený. Žiadam, aby NS SR nariadil KS v Bratislave vyhotoviť z týchto vlasov vylučujúcu expertízu DNA a s touto sa vysporiadať v ďalšom rozhodnutí. Pripájam sa k tejto žiadosti Ing. František Čerman.“. Tu je potrebné dodať, že v r. 1972 – 1976 bol Eduard Pálka riaditeľom KÚ VB v Prahe, neskôr bol zástupcom náčelníka KÚ.

– Ako vidieť, trichologická expertíza (porovnanie nájdených vlasov) bola vykonaná a výsledok bol taký, že tieto vlasy nepatrili ani jednému obžalovanému. Prečo sa o týchto výsledkoch nezmieňuje rozsudok KS z r. 2004? Žeby preto, lebo by to narušilo „ucelenú“ reťaz?

– Beďač uvádza, že vlasy nájdené na svetri Cervanovej boli šedivé, takže už v roku 1981 museli vyšetrovatelia vedieť, že nepatrili nikomu zo 7. obvinených.

– Keby Beďač s Čermanom boli naozaj vinní, tak by predsa neupozorňovali NS SR na to, že vlasy sú depozitované a nežiadali by o expertízu DNA.

– NS ČSFR v r. 1990, na s. 13 zverejneného rozsudku, prikázal KS, aby sa obozámil s celým spisom. KS však ani po opakovaných žiadostiach obžalovaných nezabezpečil chýbajúce dôkazy z archívu MV SR v Levoči a z archívu MV ČR v Prahe. Ak by KS neignoroval príkaz NS ČSFR a zabezpečil by chýbajúce dôkazy, mohol vykonať DNA expertízu už on.

Prečo najvyšší súd nevyhovel Beďačovej a Čermanovej sťažnosti z r. 2004 o vykonaní expertízy DNA (viď zverejnený rozsudok NS SR z r. 2006)? Prečo nezabezpečil chýbajúce dokumenty z archívu MV ČR v Prahe? Prečo si vystačil len s chabými nepriamymi dôkazmi?

Moje ďalšie blogy o kauze Cervanová:

Denník sestier Cohenových – nepriestrelné alibi Čermana a Andrášika

Kocúrove „spontánne“ doznania

Kauza Cervanová – svedkovia manipulácie a nátlaku zo strany vyšetrovateľov

Urbánek – „vierohodný“ svedok

Zimákovej sci-fi presun zo splavu

Hanusove klamstvá ohľadom kauzy Cervanová

Zimákovej sci-fi presun zo splavu – 2. časť

Zimákovej sci-fi presun – 3. časť (časová nemožnosť presunu)

Kauza Cervanová – „ucelená“ reťaz dôkazov

Kauza Cervanová – Augustín Šiška a Bublincové – svedkovia, ktorí údajne podporujú oficiálnu verziu

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.