Námietka zaujatosti – doplnenie Beďač

Krajský súd v Bratislave č.k.: 1T 36/90

 

V Nitre dňa 25.06.2001

 

D o p l n e n i e p o d a n i a k n á m i e t k e z a u j a t o s t i

 

Obžalovaného: Ing. Pavla Beďača, nar. 27.9.1954, bytom Nitra Mostná

Na základe nových skutočností, ktoré vyšli najavo po podaní námietky zaujatosti obžalovaných : Ing. Miloša Kocúra, Ing. Milana Andrášika, Ing. Františka Čermana, Ing. Pavla Beďača a Juraja Lachmana v právnej veci vedenej Krajským súdom v Bratislave pod spis. zn. 1T 36/90 doplňujem podanú námietku zo dňa 02.04.2001 o nasledovné : Uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, č.k. Ndt 44/2001 zo dňa 04.05.2001 bolo rozhodnuté, že sudca – predseda senátu Krajského súdu v Bratislave JUDr. Štefan Gašparovič nie je vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania v trestnej veci obžalovaného Ing. Miloša Kocúra a spol. vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod spis. zn. Z-2 1T 36/90. V odôvodnení citovaného uznesenia Najvyšší súd konštatoval, že za dôvody, na podklade ktorých možno mať pochybnosti o nezaujatosti sudcov, prísediacich nemožno považovať také skutočnosti, že v čase súdneho konania boli v médiach uverejnené články, resp. odvysielané relácie týkajúce sa prejednávanej věci a to ani vtedy, keď ich obsah nie je v súlade s obsahom spisu. O takéto dôvody totiž oprel JUDr. Štefan Gašparovič svoju zaujatosť v tejto veci. Ako dôvod svojej zaujatosti uviedol skutočnosť, že obžalovaní prostredníctvom médií (tlač, televízia) jednostranne a v rozpore s obsahom spisu dezinformovali verejnosť a ovplyvňovali ju vo svoj prospech. O zaujatosti sudcu JUDr. Gasparoviča podľa môjho názoru niet pochýb, nakoľko samotný fakt, že sám podal návrh na svoje vylúčenie ako sudcu z trestného konania z dôvodu zaujatosti nasvedčuje tomu, že zaujatý je. Dôvody jeho zaujatosti, tak ako tieto uviedol v podanom návrhu na vylúčenie sudcu z trestného konania však nemôžem akceptovať, nakoľko sa nezakladajú na pravdivých skutočnostiach. Nie je totiž pravdou, že masovokomunikačné prostriedky jednostranne a v rozpore s obsahom spisu dezinformovali verejnosť. Spis je len jeden a platný ku dnešnému dňu je len rozsudok Najvyššieho súdu ČSFR sp. zn.: 2Tzf 5/90, ktorý vyčíta Krajskému súdu v Bratislave 73 procesných pochybení. Ja osobne nie som zástancom publicity, pokiaľ nie je prípad skončený, ale všetko čo bolo z našej strany zverejnené sa zakladá na pravde. Ak JUDr. Gašparovič uvádza, že bolo publikované niečo, čo je v rozpore s obsahom spisu, mohol uviesť aspoň jeden konkrétny príklad. Ak niekto dezinformuje verejnosť nepravdivými skutočnosťami je to práve JUDr. Gašparovič, ktorý dňa 19.4.2001 vyhlásil pre TASR : V rozhovore pre TASR dnes Gašparovič ďalej pripomenul, že o zrušení termínu hlavného pojednávania nerozhodol z dôvodu námietky zaujatosti obžalovaných, ale na základe vlastného rozhodnutia a uváženia. Urobil tak v dôsledku „nepravdivého a osočujúceho obsahu“ námietky obžalovaných, s ktorou sa oboznámil až 9. apríla tohto roku. „Obžalovaní v nej nepravdivo uviedli, že som počas procesu v roku 1982 neprípustným spôsobom zasahoval do vedenia súdneho konania, pričom okrem iného som im vtedy údajne nedovolil klásť otázky svedkom a znalcom“, povedal Gašparovič a upozornil na skutočnosť, že hlavné pojednávanie v roku 1982 neviedol on, ale dnes už nebohý sudca Jozef Biľčík. Námietku zo zaujatosti voči vlastnej osobe podal Gašparovič na Najvyšší súd SR 11. apríla. Ďalším dôvodom, pre ktorý sa predseda senátu cíti byť vo veci zaujatý, je neprípustná medializácia uvedeného prípadu na verejnosti ešte pred rozhodnutím súdu. Podľa Gašparoviča je zameraná jednostranne v prospech obžalovaných a je „neprípustným ovplyvňovaním nielen verejnej mienky, ale i osôb, ktoré sa v rôznom procesnom postavení dostanú s vecou do styku počas hlavného pojednávania,“ spresnil. V námietke zaujatosti sme uviedli: ”Práve aj jeho pričinením sme už v pôvodnom konaní boli mimoriadne ukrátení na svojich procesných právach, bolo nám znemožnené využiť takmer všetky procesné práva a bolo nám bránené klásť svedkom otázky, vyjadrovať sa k výpovediam svedkov, znalcov a pod”, teda nikto z nás nikdy nevyslovil ani nenapísal, že JUDr. Gašparovič nám nedovolil klásť svedkom otázky apod. JUDr. Gašparovič vždy keď sa situácia vyvíjala v náš prospech šepkal JUDr. Bilčíkovi ako miasť svedkov, prerušovať výpovede, upozorňoval ho kopaním pod stolom apod. Ďalším dôvodom k doplneniu mojej námietky voči zaujatosti sudcu JUDr. Gašparoviča je skutočnosť, že udržiava veľmi blízky vzťah s jednou členkou senátu /JUDr. Janou Serbovou/, čo môže v konečnom dôsledku vážne poškodiť naše postavenie v prejednávanej veci. Zastávam názor, že obaja títo sudcovia by mali byť v tomto prípade odvolaní. Vzhľadom na uvedené žiadam, aby bolo mojej námietke vyhovené.