Odvolanie Beďač – dodatok č. 1

Ing. Pavel Beďač, Mostná 9, 949 01 Nitra

Korešpondenčná adresa: Kmeťkova 13, 949 01 Nitra

 

 

Najvyšší súd SR

JUDr. Michalík

Župné nám. 13

814 90 Bratislava

č.k.: 4 To 36/2004

 

V Nitre 3.11.2004

 

 

Vec: Dodatok č. 1 k odvolaniu proti rozsudku 1 T 36/90

Žiadosť o zabezpečenie dôkazu v trestnej veci

 

 

            Vážený pán predseda senátu,

 

Proti rozsudku KS v Bratislave sp. zn.: 1T36/90 som podal dňa 29.4.2004  v zákonom stanovenej lehote odvolanie, ktoré dopĺňam týmto dodatkom:

Znaleckým posudkom vypracovaným účelovo pre “zvláštní skupinu pro šetření akce KAMERA”, ktorú mal osobne prevziať mjr. Rohan,  sp. zn.: VB–2415/KT-1-76 resp.: Bi 754/81, zo dňa 16.7.1981, č.l. 1893 – 1897 bolo konštatované, že vlasy  zaistené na mŕtvole, ktorá bola neskôr stotožnená s Ľudmilou Cervanovou nepatria ani jednému z obžalovaných. To isté konštatuje i znalecký posudok sp. zn.: VB-F-2415/KT-3-81 zo dňa 9.12.1981.

Podotýkam a zdôrazňujem, že vlasy zaistené na povraze, ktorým mala Cervanová zviazané ruky a panskom kapesníku so zistenou krvnou skupinou “A” nepochybne patria i patrili jednému z páchateľov vraždy.

To isté platí i pri náleze depigmentovaných /depigmentovaný  = šedivý/ vlasov z “modrého svetra CERVANOVEJ”, z ktorých bola zistená krvná skupina “B”.   Kto zo siedmich odsúdených v roku 1982 mal v roku 1976 šedivé vlasy, keď najstarší z nich mal len 27 rokov, pričom piati z nich len 22 rokov ?

V poznámke na  č.l. 1897  z roku 1981 je doslovne uvedené: “Vzorky vlasú z povrazu, kapesníku a modrého svetru CERVANOVÉ jsou popsány v znal. posudku KÚVB pod VB/F – 2415/KT-1-76 ze dne 30.7.1976; vzorky vlasú zústavají i nadále depozitovány na KÚVB Praha.”

Posudok zo dňa 30.7.1976 nie je súčasťou trestného spisu a je pre nás dodnes utajený.

 

      Žiadam, aby NS SR nariadil Krajskému súdu v Bratislave vyhotoviť z týchto vlasov vylučujúcu expertízu DNA a s touto sa vysporiadať v ďalšom rozhodnutí.

 

Ďakujem a zostávam s pozdravom.

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Beďač

 

Pripájam sa k tejto žiadosti: Ing. František Čerman, Tabaková 1, 811 07 Bratislava