Kauza Cervanová – MUDr. Porubský: „My sa dozvieme z tej mŕtvoly všetko, keď chceme … Hovorí vždy pravdu…“

Kauza Cervanová – MUDr. Porubský: „My sa dozvieme z tej mŕtvoly všetko, keď chceme … Hovorí vždy pravdu…“

„Mŕtve telo je najlepší svedok, len ho treba vedieť vypočuť a to nemôže nikto iný ako súdny lekár“ – Mirko Mego vo filme Kauza Cervanová

„ My sa dozvieme z tej mŕtvoly všetko, keď chceme a vieme ako na to. To je veľmi dôležité. Hovorí vždy pravdu, pretože nám nemôže, nie je schopná luhať o tom, že aká bola, čo bola, čo sa stalo. Tá hovorí vždy pravdu a ten dôkaz, ktorý my interpretujeme, ten je základom pre ďalšie vyšetrovanie tých kriminalistov. Nás nikto nezlomí, čo sa týka toho, čo sme my zistili a budeme si stáť za tým až do smrti, ak sa to dá tak povedať . “Doplnil kolegu MUDr. Vladimír Porubský v dokumente Roberta Kirchhoffa

Nezmazateľnou skutočnosťou takmer vyčnievajúcou z trestného spisu však je, že kým súdnych znalcov orgány činné v trestnom konaní nezlomili a nezmanipulovali,  o znásilnení nájdenej mŕtvoly nebola v znaleckom posudku ani len zmienka.

Mŕtvoly neklamú … 

Na základe uznesenia o pribratí znalcov do konania zo dňa 15.6.1976,  MUDr. Porubský  s MUDr. Koklesom  vykonali pitvu a následne vypracovali súdnoznalecký posudok k mŕtvole neznámeho tela, neskôr označeného ako Ľudmila Cervanová. V  znaleckom posudku vypracovanom niekoľko dní  po nájdení  mŕtvoly  MUDr. Vladimír Porubský  a MUDr. Kokles v posudku,  ktorý bol súčasťou vyšetrovania  od 15.7.1976,  prerušeného 31.3. 1977 v závere uviedli, že pri podrobnej pitve vonkajších a vnútorných pohlavných orgánov nezistili žiadne stopy násilia, ktoré by poukazovali na to,  že na menovanej bola vykonaná súlož alebo iná sexuálna manipulácia. 

Znalci „nekonštatovali“  ako odvážne podsúvajú ich zistenia médiá pre záchranu ich dôveryhodnosti. Dvaja nezávislí znalci  po vykonaní pitvy a následných vyšetrení  dospeli k spoločnému záveru, čím bol súdnoznalecký   posudok.

V roku 1981,  po založení nového trestného spisu, bol  do spisu založený nový znalecký  posudok, ktorý  v podstate kopíroval pôvodný. MUDr. Porubský, ktorý ho spracoval sa pridržiaval vlastného patologického protokolu, kde konštatuje, že pohlavné orgány tela neznámej ženy, privezeného do Ústavu súdneho lekárstva dňa 15.7. 1976 o 7,00 hod. ráno sú nedotknuté, teda bez  náznaku akejkoľvek sexuálnej manipulácie. Pokiaľ prítomnosť spermií v tele pitvanej mrtvoly zisťovaná nebola, nebolo to pre výskyt povrchových hnilobných zmien, pretože prítomnosť spermií sa dá v takomto prípade zistiť aj po 14 dňoch pobytu vo vode, ale práve na základe uvedeného zistenia. Podobne, ako sa projektil strelnej zbrane nehľadá v mŕtvole bez vonkajšieho strelného poranenia, nehľadajú sa spermie v prípadoch nálezu intaktných pohlavných orgánov.

Keďže po zriadení vyšetrovacieho tímu, vo verzii pplk. Pálku, ktorej ideovým autorom bol smutne známy generál Pješčak, bolo motívom únosu a vraždy znásilnenie, kriminalisti rozvinuli príbeh o mnohopočetnom, niekoľkonásobnom znásilnení. Po neprimeranom psychickom nátlaku a fyzickom násilí na obvinených a svedkov, vytlčení  doznaní z niektorých obvinených a krivých svedeckých  obvineniach, bola prokuratúrou  podaná obžaloba.  Najvážnejšou trhlinou obžaloby bol znalecký posudok MUDr. Koklesa a MUDr. Porubského, pretože výrok znalcov v súvislosti so stavom jej tela a pohlavných orgánov bol v príkrom rozpore s podanou obžalobou.  Znalecký posudok znásilnenie a súlož nielenže nepotvrdil, ale doslovne vyvrátil. Ako mohli vyšetrovatelia na čele s prokurátorom Valašíkom vedieť, že znalcovia Porubský s Koklesom zmenia svoj znalecký posudok pre potreby obžaloby a súdov a dajú ho do súladu s ich vyšetrovacím spisom, podanou obžalobou a dokonca už aj vyneseným rozsudkom prvostupňového súdu je preto dodnes záhadou.

Sudca JUDr. Máder si plne uvedomoval , že siedmych Nitranov nie je možné odsúdiť bez motívu, keď je v znaleckých posudkoch uvedené, že už „identifikovaná“ Cervanová nebola ani znásilnená, ani s ňou nebola nebola vykonaná žiadna súlož, či iná sexuálna manipulácia. Chýbal mu k tomu, čo len náznak dôkazu. Sudca Najvyššieho súdu SSR JUDr. Máder  nahradil chýbajúci dôkaz postupnou manipuláciou  znalcov.

Súdnych znalcov  zlomili  spôsobom a praktikami príznačnými dobe

Zvrat  v interpretácii  výsledkov znaleckého skúmania a postupné deformovanie výsledkov znaleckého dokazovania  začalo keď  sudca JUDr. Máder listom zo dňa 9. 4. 1982 upozornil znalcov, že podľa výsledkov dokazovania bolo preukázané, že s Ľudmilou Cervanovou, krátko pred jej usmrtením, viacerí šiesti občania obžalovaní vykonali proti jej vôli (viacnásobnú, násilnú a opakovanú) súlož. 

Sudca JUDr, Máder v liste znalcovi zdôraznil,  že v  zápisnici o súdnej pitve mŕtvoly Ľudmily Cervanovej ,  v časti posudku pod bodom  VII uviedli, že pri podrobnej pitve vnútorných pohlavných orgánov nezistili žiadne stopy násilia, ktoré by poukazovali na to, že na menovanej bola vykonaná súlož alebo iná sexuálna manipulácia . Žiadal o bližšie vysvetlenie, odbornú odpoveď na otázku, či v prípade, že s Ľudmilou Cervanovou krátko pred jej smrťou súložilo šesť mužov, zostali na jej pohlavnom ústrojenstve stopy zistiteľné pri pitve.

Znalci bez znalostí trestného spisu, okolností za akých malo dôjsť ku spáchaniu trestného skutku, uvedomujúc si spochybnenie znaleckého skúmania a ohrozenie vlastnej existencie  na kapcióznu otázku sudcu (po upozornení na znásilnenie) , obratom zaslali odpoveď :

„Na Vaše dožiadanie zo dňa 9.4.1983 vo veci doplnku posudku o súdnej pitve Ľudmily Cervanovej , ktorú sme previedli 16.7.1976 k Vašej formulácii uvádzame, že nezistenie stôp násilia pri podrobnej pitve vonkajších a vnútorných orgánov, aj vzhľadom na hnilobu tela nebohej,  sme nezistili  také zreteľné a zistiteľné poškodenie v zmysle podliatin, rán, hlbších odrenín  a pod. Toto zistenie, ale nevylučuje, že na menovanej mohla byť vykonaná súlož aj šiestimi mužmi, pokiaľ by takáto súlož nebola sprevádzaná poranením, či už v oblasti genitálií, alebo  inde. Náš záver teda nevylučuje možnosť opakovanej súlože pred smrťou Cervanovej. „

Podľa takejto otázky sudcu k nezisteným faktom z pitvy by potom každá ženská mŕtvola sa mohla označiť za znásilnenú, ak nie je u nej možné vylúčiť, že po súloži  nezostala stopa. Takáto dedukcia sudcu a dokazovanie na súde je nepodložená úvaha, ktorá nemôže nahradiť priamy dôkaz o zistenej súloži a ani o znásilnení. Takýto dôkaz musí vydať telo pri pitve a nedá sa prekrútiť ani sudcom, ani znalcom.

Sedem rokov po pitve súdni znalci MUDr. Martin Kokles a  MUDr. Vladimír Porubský doplnili  svoj vlastný jednoznačný posudok podľa predstáv a potrieb obžaloby tak, že popreli  vlastné autentické zistenia  pri pitve a uvažovaním predpokladov od sudcu pripustili možnosť  opakovaného znásilnenia bez vonkajších znakov a stôp po súloži.

Pribratie súdnych znalcov do konania ako aj dožiadanie znalcov o doplnenie znaleckého dokazovania má mať formu uznesenia, jednotlivé úkony znalcov aj zadanie pre nich  sú vykonávané v zmysle paragrafových znení  trestného poriadku. Ručne napísaný zdrap papiera v spise k takému zisteniu od sudcu Mádera ale nemá predpísanú formu a ani obsah zodpovedajúci úradnej listine vydanej ako uznesenie, či opatrenie,neobsahuje číslo spisu, dátum, vyznieva skôr ako správa na zastrašenie znalcov.  Súčasne s uznesením o takomto doplnení má byť  znalcovi doručený trestný spis, čo v tomto prípade tiež nebolo.

Prvá zmena interpretácie znaleckých zistení nastala pred súdom v roku 1983

Podľa výpovede MUDr. Porubského  dňa 15.7.1976, po privezení tela   nebol  dôvod robiť identifikačné vyšetrenie ,pretože do pitevne dostali identifikovanú mŕtvolu,  nebol skúmaný vek , nebol skúmaný ani zdravotný záznam chrupu,  pitva nebola zameraná na znásilnenie,  toxikologické vyšetrenie sa nerobilo … 

Ako zodpovedali znalci na otázky vyšetrovateľa,  ktorý chcel vedieť presné detaily a okolnosti súvisiace so smrťou a nariadil prehliadku a pitvu neznámej ženy?  Zabudli znalci na uznesenie o pribratí do konania a účele znaleckého skúmania, alebo iba pred súdom  skresľovali realitu? Prečo nikto neriešil absenciu odpovedí na určené otázky?

Pomyselné dno prerazil MUDr. Porubský na súdnom pojednávaní v obnovenom súdnom konaní v januári 2004 .  Vrcholom servility a straty profesijnej hrdosti  bolo vyjadrenie v súvislosti s násilím, podľa ktorého :  aj keď znalci pri pitve nezistili stopy násilia, ak podľa obžaloby bola mŕtvola znásilnená niekoľkými osobami, tak je možné vykonať opakovanú súlož, bez stôp po násilí.  Po slovensky povedané: ak sme zistili čokoľvek ako znalci, tak vyšetrovacia verzia o znásilnení je pravdivejšia, ako naše tvrdenie, že k násiliu ani k súloži nedošlo.

Zlom

Prevalenie vážnych okolností súvisiacim s konaním na pojednávaní  v roku 2004 -majúcich zásadný vplyv na posudzovanie viny obžalovaných, s ktorými sa súd odmietol zaoberať, bolo dôvodom, že advokátska kancelária BOHM & PARTNERS zastupujúca  Nitranov, bezprostredne po vydaní rozsudku oslovila  súdneho znalca MUDr. Patrika Fialu PhD. o odborné posúdenie celej veci a vypracovanie súdnoznaleckého posudku.

Logickými argumentmi na 70 stranách spochybnil  celé predchádzajúce konanie nielen znalcov , ale aj polície, prokuratúry a súdov. Podľa Patrika Fialu: „ Na základe pitevného nálezu z mŕtvoly neznámej totožnosti stotožnej s Ľudmilou Cervanovou je temer s istotou vylúčené, aby menovaná bola znásilnená spôsobom ako sa uvádza vo výrokoch súdu a prokuratúry. Negatívny nález zranení na tele mŕtvoly vylučuje uvádzaný priebeh celého trestného činu .Viaceré vyjadrenia znalcov v danej veci nezodpovedajú pitevnému nálezu , vyšetreným skutočnostiam a sú protirečivé. Na viacerých miestach sa vo výrokoch  súdu a prokuratúry uvádzajú chybné interpretácie z expertíz. Niektoré chyby sú menej závažné, ale vyskytujú sa aj chyby zásadného charakteru.  Senát Najvyššieho súdu SR odmietol pribrať posudok do konania. “

Posudok MUDr. Fialu vypracovaný v trestnej veci, po zverejnení na internete zdvihol vlnu nevôle nielen znaleckej obce, ale aj orgánov činných v trestnom konaní, paradoxne nebol napádaný z hľadiska odborného , ale z akejsi falošnej stavovskej solidarity.  Kolegovia mu zazlievali spochybnenie práce MUDr. Porubského. V máji 2006   ministerka spravodlivosti Žitňanská rozhodla o vyškrtnutí MUDr. Patrika Fialu zo zoznamu súdnych znalcov .

Nepríjemnú pravdu o znaleckom skúmaní  v prípade Cervanová obnažil  autentickými  prejavmi zainteresovaných na prípade Robert Kirchhoff vo svojom filme o Kauze Cervanová.

K príbehu a  svojej výpovedi znalec Porubský priložil  servilné vyjadrenie, ktoré svedčilo o úplnej  ignorancii k vlastným znaleckým záverom v dobe pitvy:

Ja môžem povedať na jeden prípad, ktorý som posudzoval pred 32 rokmi a kde boli z rôznych dôvodov opakovane a opakovane menené rozsudky –krajský súd, najvyšší súd, zase späť, zase zmena atd. Samozrejme som si naštudoval ten môj posudok, ktorý som vtedy podával a držal som sa ho proti piatim advokátom, ktorí do mňa rýpali a štekali a chceli zmeniť môj terajší názor a nepoddal som sa.  Páchatelia si odsedeli svoj trest, ktorý dostali za vraždu.

Otázku prečo zmenil vtedajší názor na terajší …  však nezodpovedal. Pod opakovanou paľbou jedinej otázky režiséra filmu Kauza Cervanová spolu s Mirkom Megom zbabelo ušli.  JUDr. Juraj Kliment  mal v konzervatívnom denníku Postoj vo svojej spovedi  v istom zmysle  pravdu: „Keby boli znalci Porubský s Koklesom tušili, akú búdu na nich vyšetrovatelia s prokurátorom a súdmi narafičia, určite by boli svoju súdnopatologickú expertízu ušili podľa požiadaviek doby a potrieb Štátnej bezpečnosti.“

Koľko podobných prípadov vyhodnotil Ústav súdneho lekárstva  takýmto svojráznym  postupom,  sa asi nikdy nedozvieme.

Predošlé blogy ku kauze Cervanová:

Kauza Cervanová – Brázdovi podávali drogy , liekmi vyvolávali depresiu a manipulovali ho k samovražde link

• Kauza Cervanová – vec je dohodnutá a odsúhlasená so sovietskou prokuratúrou, Brázda dostane vysoký trest, nie povraz ,link

• Kauza Cervanová – odsúdení na základe fikcie – 3.časť ,link

• Kauza Cervanová – násilné akcie proti sestrám Cohen a odsúdenej Viere Zimákovej – 2. časť ,link

• Kauza Cervanová – nájdené telo a kremácia – 1.časť,link

• Ako sudca Koza (dnes Kliment) so siskárom Tóthom po dobrom mene zatúžili a knihu o kauze Cervanová písali ,link