Rozsudok NS ČSFR

Dňa 23.3.1990 podal Generálny prokurátor vtedajšej ČSSR na Najvyšší súd ČSSR sťažnosť pre porušenie zákona , v ktorej napadol porušenie zákona.

V dňoch 16.-19. októbra 1990 sa konalo verejné zasadnutie NS ČSSR. Bol vynesený rozsudok , v ktorom NS ČSSR zrušil pôvodný rozsudok KS SSR a Uznesenie NS SSR z rokov 1982 a 1983,v plnom rozsahu poukázal na vyše 72 pochybení v pôvodnom konaní. Vec vrátil prvostupňovému súdu s príkazom, aby rozpory odstránil.

Na KS v Bratislave pojednávania s prestávkami trvali 14 rokov, no rozpory nie sú odstránené dodnes.